مدیر عامل
محمد امین نیلی


عضو هیئت مدیره
علیرضا بهرامی


عضو هیئت مدیره
حجت حقیقت خواه